külmikauto rent, kaubikute rent, väikebussi rent, haagise rent, autorent, lisavarustuse (navigatsiooniseadme, turvatooli, turvahälli, suusaboksi, katuseraami, jalgrattahoidja) rent, treileri rent, haagissuvila rent, matkaauto rent, autopesu.
Copyright © 2013 Almere Grupp
Eesti English Русский
     

   

                                               

Lisainfo: saada e-kiri info@renditeenus.ee, või saada päring SIIT

Rendilepingu tüüptingimused

1. Rendilepingu sõlmimiseks on vajalik isikut tõendav dokument.

2. Rentnik peab olema vähemalt 21 aastat vana, omama kehtivat   vastava kategooria juhtimise õigust ning vähemalt 2 aastat staaži.

3. Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastasel eesmärgil  on keelatud. Ühtlasi on Rentnik kohustatud kasutama Rendisõidukit ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõistes.

4. Rentnikul on keelatud vedada inimesi ja/või kaupu suuremas mahus või kasutada Rendisõidukit muul otstarbel kui selle sõiduki valmistaja tehase poolt on lubatud.

5. Rentnik on kohustatud juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta. Juhul kui Rendisõidukit soovib juhtida kolmas isik peavad tema andmed olema kantud Rendilepingule. 

6. Rentnik on kohustatud seadusega kooskõlas olevad väljateenitud trahvid ning muud põhjustatud ja Rendileandjale suunatud rahalised nõuded hüvitama kahekordselt juhul kui ta pole sellest rendiperioodi jooksul Rendileandjat teavitanud.

7. Rentnik on täies ulatuses vastutav kõikide rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse kahekordses ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentniku hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata Rendilepingus märgitud omavastutusest. Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Rendilepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu psühhotroopse aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne. Kui Rentnik täidab kõiki Rendilepingu tingimusi, on Rentniku omavastutus Rendisõiduki ärandamise puhul 30% Rendisõiduki turuväärtusest. Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendiandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ning võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses. Rendisõidukile tekkinud vigastuse kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 remondipäev  = 1 päev rendisõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide, purunenud rehvi ja/või velje ning rikutud salongi eest tuleb tasuda trahvi 200 euro ulatuses. Remondi teostamise koha ja ulatuse määrab Rendileandja.

8. Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

9. Rentnik on kohustatud tegema ettemaksu vastavalt taotletavale rendiperioodile. Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse summa ulatuses, kuid mitte vähem kui 200 eurot.

10. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Rendisõiduk väljastatakse ja tagastatakse täis kütusepaagiga. Kui Rendisõiduk tagastatakse vähema kui täispaagiga, nõutakse Rentnikult sisse puuduoleva kütuse maksumus 2 eurot/liiter ja tankimise teenustasu 15 eurot.

11. Rentnik kohustub kasutama ainult tuntud kütusemüüjate (Neste, Statoil, Olerex, Lukoil, Alexela,) poolt müüdavat autokütust. Rendisõidukis tohib kütuseks kasutada ainult kvaliteetset mootorikütus. Kütuse lisandite kasutamine on keelatud.

12. Rendisõiduki läbisõidupiirang tuleneb rendiperioodi pikkusest, kuid on üldjuhul kuni 400km ühe rendipäeva kohta. Lisa km tasu on 0,08€ senti. Läbisõidupiirangut arvestatakse summaarselt, näiteks 7 päevane periood = 7 päeva x 400km, kokku 2800km läbisõidupiirang. Rendileandjal on õigus küsida suuremat renditasu ja/või lisa tagatisraha kui Rendisõiduki eeldatav läbisõit on suurem kui läbisõidupiirangu summaarne arvestus või rohkem kui 250km ühe rendipäeva kohta

13. Rendisõiduk väljastatakse ja võimalusel tagastatakse puhtalt. Rendisõiduki harilik välipesu on arvestatud rendihinna sisse. Kui Rendisõiduk tagastatakse väga määrdunult ja see nõuab põhjaliku sise- ja välipuhastust, nõutakse Rentnikult sisse Rendisõiduki süvapuhastuse tasu 65 eurot.

14. Rendisõidukis on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud. Rikkumise korral leppetrahv 50 eurot.

15. Rentnik on kohustatud jälgima rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurdusvedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne) rendiperioodi vältel. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest võtab enda kanda Rendileandja. Tehnilise rikke esinemisel on Rentnik kohustatud sõitmise katkestama kuni vea kõrvaldamiseni, teavitades koheselt Rendileandjat. Hilisemaid pretensioone ja rahalisi nõudeid ei ole Rendileandja kohustatud arvestama. 

16. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.

17. Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul alates juhtumist.

18. Rendipäeva arvestus on 24 tundi. Rendipäev algab üldjuhul kell 09.00 hommikul ja lõppeb järgmine hommik samal ajal kui pole kokku lepitud teisiti. Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel, kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal. Rendisõiduki mittetähtaegselt tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust kahjust, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib.

19. Rendisõiduki soovitud kohta kohaletoomise ja äraviimise eest Tallinna piires lisandub rendihinnale 15 eurot ühe suuna kohta, väljaspool Tallinna kokkuleppel. 

20. Sõiduki tagastamisel on Rendileandjal õigus varjatud vigade ja puuduste ilmnemisel esitada Rentniku vastu pretensioone kahe nädala jooksul alates tagastamise kuupäevast alates.

21. Rendileandjal on õigus rendileping ennetähtaegselt ja etteteatamata lõpetada ning Rendisõiduk igal ajal Rentniku kulul tagasi võtta, kui Rendisõiduki kasutamisel rikutakse rendilepingut.

22. Rentnikul on õigus lepingust taganeda hiljemalt 10 päeva enne rendiperioodi algust. Sellisel juhul tagastab Rendileandja Rentniku poolt tasutud ettemaksu 100% ulatuses. Hilisema lepingust taganemise puhul ettemaksu ei tagastata.

23. Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma Rendileandja kirjaliku loata keelatud.

24. Rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendab vaidlused Harju Maakohus.